در این مطلب در خصوص عوامل ایجاد کننده پوکی پسته صحبت می کنیم. چندین عامل وجود داره که در زیر عنوان شده است:

  1. عوامل ژنتیکی
  2. عوامل تغذیه ای
  3. عوامل هورمنی
  4. گرده افشانی
  5. تنش های محیطی

1- عوامل ژنتیکی