بازدید کمیته فنی نهال  جهاد کشاورزی از نهالستان جناب دکتر علیزاده و مهندس پاشاپور از نهالستان در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1395  جهت نظارت بر اجرای صحیح تولید پایه ها .